შოთა ლომსაძე – სამცხე-ჯავახეთი
გამომცემლობა: “მეცნიერება”
ენა: ქართული
წელი: 1975
გვერდები: 565
მოცულობა: 6,24 MB
ფაილის ფორმატი: DjVu

ნაშრომში პირველწყაროებზე დაყრდნობით განხილულია სამხრეთ საქართველოს (სამცხე-ჯავახეთის) ისტორია XVIII ს. შუაწლებიდან XIX ს. შუაწლებამდე. კერძოდ, საქართველოსთან ახალციხის საფაშოს შეერთების ისტორია, ახალციხის ფაშების გენეალოგია, მიწათმფლობელობის და მიწათსარგებლობის ფორმები და თავისებურებანი, მოსახლეობის მოძრაობისა და კოლონიზაციის, აგრეთვე მხარის კულტურული ცხოვრების საკითხები.

გადმოსაწერი ბმული: სამცხე-ჯავახეთი