სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

სამოქალაქო და სამხედრო კავშირგაბმულობა, რადიომოყვარულობა.
4L2M
ფორუმელი
Posts: 154
Joined: 16 Dec 2009 20:44

სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby 4L2M » 14 Feb 2010 10:04

[u]ძვირფასო მეგობრებო. ამ თემაში ვისაუბროთ თუ რა ნორმატიული აქტით და როგორ არის დარეგულირებული საქართველოში რადიოსამოყვარულო საქმე. იმედია საკმაოდ ბევრი კითხვა გაგვიჩნდება, რომელსაც დიდი სიამოვნებით ვუპასუხებ[/u]


N 6 08 აპრილი 2005

“საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ დამტკიცების თაობაზე კომისიის 2003 წლის 27 ივნისის N 1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე


საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
დადგენილება N 6
“საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ დამტკიცების თაობაზე კომისიის 2003 წლის 27 ივნისის N 1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
“კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტის, “დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ეროვნული ორგანოების” შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის “ე” პუნქტის, “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 21-ე მუხლის მე-8 პუნქტის და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, კომისია
ადგენს:
1. “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების დამტკიცების შესახებ 2003 წლის 27 ივნისის N 1 დადგენილებაში (სსმ N 71; 14.07.03. მუხლი N 643) შევიდეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:
ა) “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი რედაქციის ი) ქვეპუნქტი:
„ი) სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესს”;
ბ) “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესებს“ დაემატოს შემდეგი რედაქციის VII1 თავი:

„თავი VII1. სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენების წესი

მუხლი 511. ტერმინთა განმარტება

ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს ამ თავის მიზნებისთვის აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ამპლიტუდური ტელეგრაფია – რადიოკავშირის სახე, რომლის დროსაც გადაცემული ინფორმაცია განსაზღვრულია მიღებაზე გრაფიკული ფორმით ჩასაწერად. გადაცემული ინფორმაცია შესაძლებელია მიღებული იქნას ელექტრონული ვერსიის ფორმითაც და შენახული შემდგომი გამოყენებისთვის;
ბ) ამპლიტუდური ტელეფონია – რადიოკავშირის სახე, რომელიც ძირითადად განსაზღვრულია ინფორმაციის გაცვლისათვის ამპლიტუდური მოდულაციის გამოყენებით;
გ) ერთზოლოვანი ტელეფონია – რადიოკავშირის სახე, რომელიც ძირითადად განსაზღვრულია ინფორმაციის გაცვლისათვის ერთი გვერდითი ზოლოვანი ამპლიტუდური მოდულაციის გამოყენებით;
დ) ვეტერანი რადიომოყვარული – რადიომოყვარული არანაკლებ 25 წლის გამოცდილებით, რომელსაც ამ წესების შესაბამისად ენიჭება სპეციალური უფლებები;
ე) ინდივიდუალური სამოყვარულო რადიოსადგური - სამოყვარულო რადიოსადგური, რომლის მფლობელი არის მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფიზიკური პირი;
ვ) კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგური - სამოყვარულო რადიოსადგური, რომლის მფლობელი არის რადიომოყვარულთა ნებისმიერი კოლექტივი (მიუხედავად მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა), რომელშიც ერთიანდებიან რადომოყვარულები და განსაზღვრავენ სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებაზე პასუხისმგებელ პირს;
ზ) კომისიის ნებართვა – სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორცილებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სპეციალური უფლება;
თ) “მეორადი გამოყენების” დიაპაზონები – რადიოსიხშირული სპექტრის დიაპაზონები, რომლებშიც ფუნქციონირებადი სხვადასხვა სამსახურის რადიოსადგურები უნდა შეეგუონ მავნე რადიოხელშეშლებს;
ი) “მესამე პირი” – პირი, რომელიც არ მონაწილეობს სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელებაში;
კ) მოკლეტალღოვანი დიაპაზონი - სიხშირული დიაპაზონი 3-30 მგჰც;
ლ) “პირველადი გამოყენების” დიაპაზონები – რადიოსიხშირული სპექტრის დიაპაზონები, რომლებშიც ფუნქციონირებადი სხვადასხვა სამსახურის რადიოსადგურები დაცული უნდა იყოს მავნე მიუღებელი რადიოხელშეშლებისაგან;
მ) რადიოკავშირის ციფრული სახეობანი (PACKET, AMTOR, PACTOR, SITOR, SSTV და ა.შ.) – რადიოკავშირის სახეობანი, რომლის დროსაც ინფორმაციის გადასაცემად რადიოსიხშირის მოდულირება ხორციელდება ციფრული სახით;
ნ) რადიომოყვარულთა საერთაშორისო კავშირი (IARU) – კავშირი, რომლის მიზანია ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ დადგენილი რეგულირების ჩარჩოებში სამოყვარულო და სამოყვარულო-თანამგზავრული სამსახურების დაცვა და განვითარება;
ო) რადიოსამოყვარულო და საერთაშორისო Q კოდები – რადიოკავშირის სეანსის დროს გამოყენებული აბრევიატურა;
პ) რადიოსამოყვარულო სამსახური - რადიომოყვარულთა (რომელთაც აქვთ შესაბამისი ნებართვა და ამ საქმიანობას ისინი ეწევიან პირადი და მატერიალური დაინტერესების გარეშე) შორის რადიოკავშირისა და ტექნიკური კვლევის მიზნით განხორციელებული კავშირის სახე;
ჟ) საანტენო და საფიდერო მოწყობილობა – გამტარებისაგან ან ლითონისაგან შედგენილი კონსტრუქცია, რომლის საშუალებითაც სხივდება ეთერში გადამცემი რადიოსადგურის მიერ გენერირებული ელექტრომაგნიტური ტალღები;
რ) საერთაშორისო შეჯიბრებები და ტურები რადიომოყვარულთა შორის - CQ WW, WPX, WAE, IARU და ARRL;
ს) საკვალიფიკაციო საბჭო – კომისიის გადაწყვეტილებით შექმნილი სპეციალური უფლებამოსილების მქონე საბჭო, რომლის შემადგენლობაში შედის კომისიის სამი წარმომადგენელი და სამი რადიომოყვარული.
ტ) სამოყვარულო ბარათი – ბარათი, რომელიც წარმოადგენს სამოყვარულო რადიოკავშირის განმხორციელებელი პირის იდენტიფიკატორს;
უ) სამოყვარულო რადიოსადგურების კატეგორიები: “E” ექსტრა, “A”, “B” და “C” - სამოყვარულო რადიოსადგურები, რომლებიც გამიჯნულია განსაზღვრული ტექნიკური მახასიათებლებით (დასაშვები სიხშირული დიაპაზონები, გამოსხივების სახეობები და რადიოგადამცემი მოწყობილობის გამოსავალი სიმძლავრე);
ფ) სამოყვარულო რადიოსადგური - სამოყვარულო სამსახურის რადიოსადგური. სამოყვარულო რადიოსადგური შეიძლება იყოს ინდივიდუალური ან კოლექტიური გამოყენების;
ქ) სამოყვარულო რეტრანსლატორი – ავტომატური, სრული დუპლექსის რეჟიმში მომუშავე მიმღებ-გადამცემი რადიოსადგური, რომელიც მის მიერ მიღებულ სიგნალს გადასცემს 600 კჰც-ის წანაცვლებით;
ღ) სახმობი ნიშანი – ლათინური ასოებისა და ციფრებისაგან შედგენილი კომბინაცია, რომლის პრეფიქსი აღნიშნავს ქვეყანას, ხოლო სუფიქსი კონკრეტულ რადიოსადგურს;
ყ) სიხშირული დიაპაზონი – რადიოსიხშირული ზოლი, რომელიც განსაზღვრულია ქვედა და ზედა ზღვრებით;
შ) სიხშირული ტელეფონია – რადიოკავშირის სახე, რომელიც ძირითადად განსაზღვრულია ინფორმაციის გაცვლისათვის სიხშირული მოდულაციის გამოყენებით;
ჩ) ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირი (ITU) – კავშირი წარმოადგენს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზირებულ სააგენტოს;
ც) ტესტირება - საკვალიფიკაციო საბჭოს მიერ რადიომოყვარულის კვალიფიკაციის დადგენის ან/და ამაღლების მიზნით ჩატარებული საგამოცდო (წერილობითი) გამოკითხვა, რომელიც ტარდება წინამდებარე წესის, უსაფრთხოების ტექნიკის, ეთერში მუშაობის წესის, აგრეთვე ელექტროობის და რადიოტექნიკის სფეროში ცოდნის შემოწმების მიზნით;
ძ) ულტრამოკლეტალღოვანი დიაპაზონი – სიხშირული დიაპაზონი 30 მგჰც-ის ზევით;
წ) ფონეტიკური ანბანი – ინფორმაციის გადაცემისას წარმოთქმული ბგერების შესაბამისი სიტყვების ჩამონათვალი;
ჭ) /A – საჰაერო-საავიაციო ხომალდის ბორტებზე დამონტაჟებული სამოყვარულო რადიოსადგურის აღმნიშვნელი სიმბოლო;
ხ) /M – ავტო-მოტოსატრასპორტო საშუალებებში დამონტაჟებული სამოყვარულო რადიოსადგურის აღმნიშვნელი სიმბოლო;
ჯ) /MM – საზღვაო-სანაოსნო ხომალდებზე დამონტაჟებული სამოყვარულო რადიოსადგურის აღმნიშვნელი სიმბოლო;
ჰ) /P – სატარებელი რადიოსადგური – სატარებელი სამოყვარულო რადიოსადგურის აღმნიშვნელი სიმბოლო;
ჰ1) ‘’SOS” და “MAYDAY” სიგნალები – უბედურების და დახმარების საერთაშორისო სიგნალები;
ჰ2) 4L1, 4L2, 4L3, 4L4, 4L6, 4L7, 4L8, 4L9 და 4L0 პრეფიქსის ბლოკები – სამოყვარულო რადიოსადგურის სახმობი ნიშნების პრეფიქსის ბლოკები, რომელშიც პირველი ორი ნიშანი აღნიშნავს ქვეყნის კოდს.

მუხლი 51 2. სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენება

1. სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ კომისიის მიერ გაცემული სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის საფუძველზე;
2. სამოყვარულო რადიოსადგურის რეგისტრაცია, ტექნიკური პარამეტრების კონტროლი, მათ გამოყენებაზე ნებართვის გაცემა და რადიოსამოყვარულო სიხშირული დიაპაზონების რადიომონიტორინგი ხორციელდება კომისიის მიერ;
3. სამოყვარულო რადიოსადგური უნდა იყოს განთავსებული ისე, რომ შემთხვევით პირებს არ ჰქონდეთ მისი თვითნებურად მოქმედებაში მოყვანის საშუალება;
4. კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენება ეკრძალებათ იმ რადიომოყვარულებს, რომლებსაც აქვთ ამ კოლექტიური რადიოსადგურის კატეგორიაზე დაბალი კატეგორიის ინდივიდუალური ან/და კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურით რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვა;
5. ინდივიდუალური ან კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურის გამომყენებელს შეუძლია ეთერში მუშაობის უფლება მისცეს ნებისმიერ რადიომოყვარულს, რომელსაც აქვს სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვა;
6. მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის შემთხვევაში რადიომოყვარული ვალდებულია ამის შესახებ წერილობით აცნობოს კომისიას;
7. სამოყვარულო რადიოსადგურის განთავსების ადგილზე დაცული უნდა იყოს შემდეგი დოკუმენტაცია:
ა) სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვა;
ბ) წინამდებარე წესი;
გ) სააპარატო ჟურნალი ან ინფორმაცია ელექტრონულ ფორმატში, რომელშიც აღნიშნული უნდა იყოს:
გ.ა. ) რადიოკავშირის ჩატარების თარიღი და დრო;
გ.ბ.) იმ რადიოსადგურის სახმობი ნიშანი, რომელთანაც ჩატარებული იქნა რადიოკავშირი;
გ.გ. ) სიხშირული დიაპაზონი და გამოსხივების სახე;
გ.დ. ) მიღებული და გადაცემული სიგნალის შეფასება;
8. სააპარატო ჟურნალში არ არის აუცილებელი შევიდეს ინფორმაცია ულტრამოკლეტალღოვან დიაპაზონებში ჩატარებული რადიოკავშირების შესახებ;
9. რადიომოყვარული ვალდებულია სააპარატო ჟურნალი შეინახოს ორი წლის განმავლობაში.

მუხლი 513. სამოყვარულო რადიოსადგურის კატეგორიები

1. სამოყვარულო რადიოსადგურები იყოფა ოთხ კატეგორიად (“E” ექსტრა, “A”, “B” და “C”), რომლებიც ერთმანეთისგან განსხვავდება სიხშირული დიაპაზონებით, გამოსხივების სახეობებით და რადიოგადამცემი მოწყობილობის გამოსავალი სიმძლავრით (დანართი N 8);
2. “C” კატეგორიის სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებაზე ნებართვა გაიცემა 10 წლის ასაკს მიღწეულ პირებზე;
“B” კატეგორიის - 14 წლის ასაკს მიღწეულ პირებზე;
“A” და “E” ექსტრა კატეგორიის - 16 წლის ასაკს მიღწეულ პირებზე;
3. რადიომოყვარულის კვალიფიკაცია განისაზღვრება საკვალიფიკაციო ტესტირების შედეგით. “A” კატეგორიის სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მქონე რადიომოყვარული ვალდებულია მორზეს ანბანით, ღია ტექსტის სახით, მიიღოს და გადასცეს მინიმუმ 30 ნიშანი წუთში, ხოლო “E” ექსტრა კატეგორიისთვის - მინიმუმ 60 ნიშანი წუთში;
4. “E” ექსტრა კატეგორიის სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მიღება შესაძლებელია, თუ “A” კატეგორიის სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მქონე რადიომოყვარული დააკმაყოფილებს ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთ მოთხოვნას:
ა) სამოყვარულო ბარათების მეშვეობით დაადასტურებს რადიოკავშირს 200 და მეტ ქვეყანასთან;
ბ) მიღებული აქვს სამოყვარულო ორგანიზაციების მიერ გაცემული 100 ან მეტი სხვადასხვა დიპლომი (სიგელი);
გ) დაიკავებს პირველ, მეორე ან მესამე ადგილს შემდეგი საერთაშორისო შეჯიბრებების: CQ WW, WPX, WAE, IARU ან/და ARRL ნებისმიერ ტურში;
5. უფრო მაღალი კატეგორიის სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მიღება შესაძლებელია დაბალი კატეგორიის სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მიღებიდან არა ნაკლებ ერთი წლის შემდეგ;
6. ტესტირებას ატარებს კომისიის მიერ დამტკიცებული საკვალიფიკაციო საბჭო.
7. ტესტირება ტარდება ყოველ სამ თვეში ერთხელ, რომლის ჩატარების ზუსტ თარიღს ადგენს საკვალიფიკაციო საბჭო;
8. საკვალიფიკაციო საბჭოს წევრი არ შეიძლება იყოს ის რადიომოყვარული, რომელსაც ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში დარღვეული ჰქონდა წინამდებარე წესი.

მუხლი 514. ძირითადი მოთხოვნები (სამოყვარულო რადიოსადგურის ტექნიკური მოთხოვნები)

1. სამოყვარულო რადიოსადგურს (მიმღებ-გადამცემს) თან უნდა ერთოდეს:
ა) საანტენო და საფიდერო მოწყობილობები მეხდამცავის ჩათვლით;
ბ) გადამცემი აპარატურის პარამეტრების საზომი და საკონტროლო მოწყობილობები.
2. სამოყვარულო რადიოსადგურები კატეგორიების შესაბამისად იყენებენ მხოლოდ შემდეგი
სახის გამოსხივებებს:
ა) ამპლიტუდური ტელეგრაფია;
ბ)ამპლიტუდური ტელეფონია;
გ) ერთზოლოვანი ტელეფონია;
დ) სიხშირული ტელეფონია;
ე) რადიოკავშირის ციფრული სახეობანი (PACKET, AMTOR, PACTOR, SITOR, SSTV და ა.შ.);
3. სამოყვარულო რადიოგადამცემი სიხშირის სტაბილურობისადმი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: ჩართვის მომენტიდან 15 წუთის განმავლობაში, სიხშირის აბსოლუტური ცდომილება – 300 ჰც მოკლე ტალღებზე და 1000 ჰც ულტრამოკლე ტალღებზე;
4. სამოყვარულო რადიოსადგურის სიმძლავრე იზომება ანტენის ექვივალენტურ დატვირთვაზე;
5. სამოყვარულო რადიოსადგურის გვერდითი გამოსხივების საშუალო სიმძლავრე უნდა იყოს:
ა) ულტრამოკლეტალღოვანი 144 მგჰც, 430 მგჰც და 1296 მგჰც დიაპაზონებისთვის არაუმეტეს 25 მკვტ. ეს პარამეტრი სხვა ულტრამოკლეტალღოვანი დიაპაზონებისთვის არ არის განსაზღვრული;
ბ) მოკლეტალღოვანი დიაპაზონებისთვის - ძირითადი გამოსხივების სიმძლავრეზე 40 დბ-ით ნაკლები სამოყვარულო რადიოსადგურის არაუმეტეს 5 ვტ სიმძლავრით ფუნქციონირებისას;
6. სამოყვარულო რადიოსადგურის და ანტენის კონსტრუქცია უნდა იყოს უსაფრთხო ირგვლივ მყოფთათვის;
7. რადიომოყვარულს უფლება აქვს განათავსოს სახლის სახურავზე (სათანადო ნებართვის საფუძველზე, თუ ასეთი გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით) სამოყვარულო ანტენა, რომლის დამონტაჟებაზე, უსაფრთხო სარგებლობასა და შეკეთებაზე პასუხისმგებელია ამ რადიოსადგურის მფლობელი;
8. სამოყვარულო რადიოსადგურის მიერ შექმნილი ელექტრომაგნიტური ველის ინტენსივობა არ უნდა აღემატებოდეს ზღვრულ დასაშვებ სანიტარულ ნორმებს.

მუხლი 515. სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის გაცემა

1. სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ კომისიის მიერ გაცემული სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის შემდეგ;
2. ნებართვა გაიცემა შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე:
ა) განცხადება სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებაზე;
ბ) მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
გ) ფოტოსურათი;
დ) საკვალიფიკაციო საბჭოს ცნობა ტესტირების ჩაბარების თაობაზე;
ე) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
ვ) რადიომოყვარულის არასრულწლოვანობის შემთხვევაში მშობლის (ან მეურვის) ცნობა სამოყვარულო რადიოსადგურის განთავსების თანხმობაზე, რომელიც უზრუნველყოფს წინამდებარე წესის დაცვას და რადიოსადგურის ტექნიკურ უსაფრთხოებას;
ზ) აპარატურის დასახელება.
3. კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის დამატებით წარმოდგენილი უნდა იქნას:
ა) რადიომოყვარულთა კოლექტივის სადამფუძნებლო და სარეგისტრაციო მონაცემები;
ბ)კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებაზე პასუხისმგებელი პირის მონაცემები;
4. რადიომოყვარულს, რომელიც ფლობს სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვას, დამატებითი წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე უფლება აქვს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გამოიყენოს სახმობ ნიშანთან ერთად შემდეგი ნიშნები:
/P, /M, /MM და /A;
5. სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მიღების შემთხვევაში რადიომოყვარულს უფლება აქვს ეთერში გავიდეს საქართველოს ნებისმიერი გეოგრაფიული წერტილიდან ყოველგვარი დამატებითი ნებართვის გარეშე;
6. სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვა გაიცემა ხუთი წლის ვადით.
7. სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მისაღებად, უცხო ქვეყნის რადიომოყვარული ვალდებულია კომისიაში წარმოადგინოს:
ა) განცხადება ნებართვის მიღებაზე;
ბ) იმ ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვის ასლი, რომლის რეზიდენტიც არის იგი;
გ) მისამართი, სადაც განთავსებული იქნება სამოყვარულო რადიოსადგური; საქართველოში დროებით რეგისტრაციის ადგილისამყოფელი;
დ) სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
ე) ფოტოსურათი;
ვ) აპარატურის დასახელება.
მუხლი 516. სამოყვარულო რადიოსადგურებისთვის ნებადართული სიხშირული დიაპაზონები, დაშვებული სიმძლავრეები და რადიოკავშირის სახეები
1. ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) რადიორეგლმენტის შესაბამისად, ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში განსაზღვრულია სიხშირეთა დიაპაზონები, დაშვებული სიმძლავრეები და რადიოკავშირის სახეები, რომელიც შეძლება გამოიყენოს საქართველოს სამოყვარულო რადიოსადგურებმა:

სიხშირეები 30 მგჰც-მდე(გრძელი და მოკლე ტალღები) სიხშირეები 30 მგჰც-ს ზევით(ულტრამოკლე დიაპაზონი)
135,7-137,8 კჰც 14000-14250 კჰც14250-14350 კჰც 144-146 მგჰც 47-47,2 გგჰც
1810-2000 კჰც 18068-18318 კჰც 430-440 გმჰც435-438 მგჰც 76-81 გგჰც
3500-3650 კჰც3650-3800 კჰც 21000-21450 კჰც 1260-1300 მგჰც2400-2450 მჰც 119,98-120,02 გგჰც
7000-7100 კჰც 24890-25140 კჰც 5650-5670 მგჰც 142-144 გგჰც144-149 გგჰც
10100-10150 კჰც 28000-29700 კჰც 10-10,5 გგჰც24,0-25,05 გგჰც24,05-24,25 გგჰც 241-250 გგჰც2. სამოყვარულო-თანამგზავრული სამსახური იყენებს შემდეგ სიხშირულ დიაპაზონებს: 7000-7100 კჰც, 14000-14250 კჰც, 18068-18318 კჰც, 21000-21450 კჰც, 24890-25140 კჰც, 28-29,7 მგჰც;
3. სამოყვარულო-თანამგზავრული რადიოსადგურის გამოსხივების სიმძლავრის ნაკადის სიმკვრივე დედამიწის ზედაპირზე არ უნდა აღემატებოდეს მინუს 110 დბ (ვტ/მ2);
4. სამოყვარულო რეტრანსლატორების მაქსიმალური სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 100 ვტ-ს.

მუხლი 517. სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელება

1. სამოყვარულო რადიოსადგურის ფუნქციონირება დაშვებულია შესაბამისი კატეგორიის მიხედვით ნებადართული სიხშირული დიაპაზონის ნებისმიერ სიხშირეზე. რადიომოყვარული ვალდებულია შეარჩიოს სიხშირე ისე, რომ გასხივებული სიგნალის სრული სპექტრი, სიხშირის ნებისმიერი ცვლილების მიუხედავად, ყოველთვის იმყოფებოდეს შესაბამისი სიხშირული ზოლის და სამოყვარულო სიხშირული დიაპაზონების ფარგლებში;
2. “მეორადი გამოყენების” დიაპაზონებში რადიომოყვარულები ვალდებულნი არიან არ შეუქმნან რადიოხელშეშლები “პირველადი გამოყენების” დიაპაზონებში ფუნქციონირებად რადიოსადგურებს და მათი წარმოქმნის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეიცვალონ სიხშირე;
3. სამოყვარულო სამსახურისთვის გამოყოფილ დიაპაზონებში რადიომოყვარულები ვალდებულნი არიან რადიოკავშირი განახორციელონ მხოლოდ სამოყვარულო რადიოსადგურებთან. რადიოკავშირის განსახორციელებლად მათ შეუძლიათ გამოიყენონ სამოყვარულო რეტრანსლატორები და სამოყვარულო-სათანამგზავრო სამსახურისთვის განკუთვნილი დედამიწის ხელოვნური თანამგზავრები;
4. რადიოკავშირი არასამოყვარულო რადიოსადგურებთან დასაშვებია მხოლოდ ამ უკანასკნელთაგან ‘’SOS”-ის ან “MAYDAY”-ის მიღების შემთხვევაში, რომლის შესახებაც რადიომოყვარული ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს კომისიას;
5. რადიოკავშირის დამყარებისას რადიომოყვარულები ვალდებულნი არიან დაასახელონ თავიანთი სახმობი ნიშანი რადიოკავშირის ყოველი სეანსის დასაწყისში და დამთავრებისას, ხოლო ხანგრძლივი რადიოკავშირის ჩატარებისას გაიმეორონ თავისი სახმობი ნიშანი ყოველ 5 წუთში ერთხელ;
6. რადიომოყვარული ვალდებულია დამარცვლით, გარკვევით და ფონეტიკური ანბანის (დანართი N 5) გამოყენებით გადასცეს სახმობი ნიშანი;
7. რადიოკავშირის დამყარებისას რადიომოყვარულს უფლება ეძლევა გაცვალოს ინფორმაცია: რადიომოყვარულობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, სამოყვარულო რადიოაპარატურის ტექნიკური მონაცემების, მეტეოროლოგიური პირობების და რადიოტალღების გავრცელების შესახებ. რადიომოყვარულმა არ უნდა ისაუბროს პირად საკითხებზე და გაცვალოს ინფორმაცია, რომლის გადაცემაც ეთერში თავისი ნაკლები მნიშვნელობის გამო არ არის გამართლებული;
8. რადიოკავშირის დამყარებისას რადიომოყვარულს უფლება აქვს გამოიყენოს მხოლოდ რადიოსამოყვარულო და საერთაშორისო Q კოდები (დანართი N 6 და N 7);
9. ეთერში იკრძალება:
ა) სახელმწიფო და სამსახურეობრივი საიდუმლო ხასიათის ინფორმაციის გადაცემა;
ბ) შიფრების და სხვა კოდების გამოყენება;
გ) ცრუ და არასწორი ინფორმაციის გადაცემა;
დ) სახმობი ნიშნის გარეშე ან სხვა სახმობი ნიშნით სარგებლობა;
ე) ნებადართულზე უფრო მაღალი სიმძლავრის სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენება;
ვ) იმ სიხშირეებზე მუშაობა, რომელიც არ არის მინიშნებული შესაბამის ნებართვაში;
ზ) პოლიტიკასთან, რელიგიასთან, სექსთან და კომერციასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვა;
თ) შეურაცხმყოფელი და უხამსი გამონათქვამების გამოყენება;
ი) მუსიკალური ჩანაწერების, რადიოსამაუწყებლო, სატელევიზიო და სარეკლამო პროგრამების გადაცემა;
კ) იმ სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენება, რომელიც არ პასუხობს ამ წესით დადგენილ ტექნიკურ მოთხოვნებს და უსაფრთხოების ტექნიკის წესებს;
ლ) საერთაშორისო სტიქიური უბედურების სიგნალების “SOS”-ის და “MAYDAY”-ის გამოყენება განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა;
მ) რადიოსადგურის გამოყენება სატელევიზიო, რადიოსამაუწყებლო ან სხვა სამსახურებისადმი რადიოხელშეშლების წარმოქმნის შემთხვევაში. ამ დროს სამოყვარულო რადიოსადგურის მფლობელი ვალდებულია დაადგინოს და აღმოფხვრას და შემდგომ კომისიას შეატყობინოს ამ ხელშეშლების გამომწვევი მიზეზები;
ნ) ეთერში მუშაობა ალკოჰოლის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ;
10. რადიომოყვარულის მფლობელობაში არსებული რადიოსადგურით რადიოკავშირის განსახორციელება აკრძალულია იმ პირებისათვის, რომლებსაც არ აქვთ სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვა;
11. რადიოკავშირის ჩატარებისას რადიომოყვარული ვალდებულია დაიცვას საყოველთაო რადიოსამოყვარულო ეთიკა, იყოს თავაზიანი, მომთმენი და ტაქტიანი.

მუხლი 518. სამოყვარულო რადიოსადგურის სახმობი ნიშანი

1. კომისიის გადაწყვეტილებით, ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) რადიორეგლამენტის შესაბამისად, სამოყვარულო რადიოსადგურს ენიჭება სახმობი ნიშანი;
2. რადიომოყვარულს უფლება აქვს საქართველოში იქონიოს მხოლოდ ერთი მუდმივი სახმობი ნიშანი (მისი შეცვლის უფლების გარეშე);
3. კომისია ახორციელებს:
ა) იმ სპეციალური სახმობი ნიშნების მინიჭებას, რომელიც გამოიყენება როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ღონისძიებების ჩატარებისას;
ბ) “E” ექსტრა და “A” კატეგორიის სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენებისთვის სპეციალური დროებითი სახმობი ნიშნების გამოყოფას საერთაშორისი შეჯიბრებებში მონაწილეობის მისაღებად;
გ) საერთო წესით, უცხო ქვეყნის რადიომოყვარულების მიერ სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის დროებითი ან მუდმივი სახმობის მინიჭებას;
4. ინდივიდუალური და კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენებისთვის ”C” კატეგორიის რადიომოყვარულებს ენიჭებათ ექვსსიმბოლიანი სახმობი ნიშანი, ხოლო “B” და “A” კატეგორიების რადიომოყვარულებს – ხუთსიმბოლიანი. სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის “E” კატეგორიის რადიომოყვარულებს, სურვილის მიხედვით უფლება აქვთ სუფიქსში, არჩევით, დაიტოვონ ერთი სიმბოლო ათი პრეფიქსიდან ნებისმიერ ბლოკზე;
5. სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენებისთვის ”C”, “B” და “A” კატეგორიის რადიომოყვარულებს მუდმივად ენიჭება 4L1, 4L2, 4L3, 4L4, 4L6, 4L7, 4L8, და 4L0 პრეფიქსის ნებიმიერი ბლოკი, ხოლო 4L9 გადადის რეზერვში და ენიჭება კომისიის მიერ დროებით, სპეციალური ღონისძიებების ჩატარებისას;
6. ვეტერან რადიომოყვარულზე შეიძლება გაცემული იქნას 4L4 პრეფიქსის ბლოკში ერთსიმბოლიანი ნიშანი.

მუხლი 519. ულტრამოკლე დიაპაზონების სამოყვარულო
რეტრანსლატორის გამოყენება და მუშაობის წესი
1. სამოყვარულო რეტრანსლატორის დაყენება შეუძლია ნებისმიერ რადიომოყვარულს ან კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურს;
2. სამოყვარულო რეტრანსლატორი ფუნქციონირებს ქვემომოყვანილ ცხრილში მოცემული სიხშირული განაწილების შესაბამისად, თუ მისი გამოყენება გათვალისწინებულია სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვით:
№ სამუშაო არხის მიღების სიხშირე (კჰც) გადაცემის სიხშირე (კჰც)
R 0 145000 145600
R 1 145025 145625
R 2 145050 145650
R 3 145075 145675
R 4 145100 145700
R 5 145125 145725
R 6 145150 145750
R 7 145175 145775
R 8 145200 145800
3. სამოყვარულო რეტრანსლატორის მაქსიმალური სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 100 ვტ-ს. (რადიოკავშირის სახე: FM სიხშირული მოდულაცია - F3E);
მუხლი 5110. პასუხისმგებლობა რადიომოყვარულის მიმართ წინამდებარე წესის დარღვევის შემთხვევაში
1. ამ თავით განსაზღვრული წესების დარღვევის შემთხვევაში სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის მქონე რადიომოყვარულებს, აგრეთვე იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომლებიც სამოყვარულო რადიოკავშირს ახორციელებენ ზემოთ აღნიშნული ნებართვის გარეშე, კომისია აფრთხილებს დარღვევის განსაზღვრულ ვადაში აღმოფხვრის თაობაზე, რის შესახებაც ღებულობს გადაწყვეტილებას;
2. გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შესრულების შესახებ დამრღვევი პირისთვის მიცემული ვადის გასვლისა და დარღვევის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, კომისია უფლებამოსილია დამრღვევი პირის მიერ გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველსაყოფად მის მიმართ გამოიყენოს ჯარიმა, რომლის ოდენობაც განისაზღვრება საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 171-ე მუხლის მე-4 პუნქტით;
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, როცა არსებობს უტყუარი მტკიცებულება, რომ საფრთხე ექმნება საზოგადოების უსაფრთხოებას და ადამიანის ჯანმრთელობას, აგრეთვე არსებული ან სავარაუდო ელექტრომაგნიტური შეუთავსებლობის თავიდან აცილების ან/და რადიოდანადგარების ელექტრომაგნიტური ხელშეშლისაგან დაცვის მიზნით, კომისია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება დარღვევის აღმოფხვრის თაობაზე, ხოლო გადაწყვეტილების ნებაყოფლობით შეუსრულებლობის შემთხვევაში აღსრულების უზრუნველსაყოფად დისკრეციულად გამოიყენოს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენების დროებით შეზღუდვა;
4. კომისია უფლებამოსილია აღსრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენოს მხოლოდ ის საშუალება, რომელიც უზრუნველყოფს კომისიის გადაწყვეტილების ყველაზე სწრაფ და ნაკლები დანახარჯებით შესრულებას;
5. კომისია უფლებამოსილია რადიომოყვარულის მიერ ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიიღოს გადაწყვეტილება რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიოელექტრონული საშუალებების და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენების ნებართვის გაუქმების შესახებ.

მუხლი 5111. საკვალიფიკაციო საბჭო

1. საკვალიფიკაციო საბჭო უფლებამოსილია:
ა) განსაზღვროს რადიომოყვარულის კვალიფიკაცია საკვალიფიკაციო ტესტირებით;
ბ) შეადგინოს და გამოაქვეყნოს საკვალიფიკაციო ტესტები;
გ) განიხილოს სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესების დარღვევები და
დარღვევათა დადასტურების შემთხვევაში, მიმართოს კომისიას ამ წესით განსაზღვრული
ზომების გასატარებლად;
2. საკვალიფიკაციო საბჭოს სხდომები ტარდება წელიწადში ოთხჯერ, ყოველი კვარტლის
მე-2 თვის ბოლო ოთხშაბათს.”;

გ) დამტკიცდეს “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ შემდეგი დანართები:
გ.ა.) დანართი N 5 - ფონეტიკური ანბანი;
გ.ბ.) დანართი N 6 – საერთაშორისო Q კოდი;
გ.გ.) დანართი N 7 – რადიოსამოყვარულო კოდი;
გ.დ.) დანართი N 8 – სამოყვარულო რადიოსადგურის კატეგორიები.
დ) “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესებიდან“ ამოღებულ იქნას 21-ე მუხლის მე-8 პუნქტი და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ) ქვეპუნქტი;
2. ცნობილი იქნეს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2005 წლის 23 მარტის N 4 დადგენილება “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ დამტკიცების თაობაზე კომისიის 2003 წლის 27 ივნისის N 1 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე” იურიდიული ძალის არმქონე აქტად, “ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 41-ე მუხლისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წერილის საფუძველზე;
3. დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივ საკითხთა სამსახურს (კ. ყურაშვილი) დადგენილების საქართველოს ნორმატიული აქტების სახელმწიფო რეესტრში გატარება კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
4. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.


კომისიის თავმჯდომარე დ. ქიტოშვილი


დანართი N 5
ფონეტიკური ანბანი
A ანა, ალფა Alpha
B ბორისი Bravo
C ცენტრი Charlie
D დავითი Delta
E ეკა, ექო Echo
F ფიქრია, ფირუზი Foxtrot
G გიორგი Golf
H ხათუნა Hotel
I ირმა India
J ჯუმბერი, ჯანო Juliet
K კილოვატი, კონსტანტინე, Kilo
L ლამარა Lima
M მანანა Mike
N ნუკრი November
O ოთარი Oscar
P პეტრე Papa
Q ქეთინო Quebec
R რადიო Romeo
S სალომე Sierra
T თამარი Tango
U უშსანგი Uniform
V ჟენია, ჟამი Victor
W ვენერა Whisky
X იქსი X-ray
Y იგრეკი Yankee
Z ზვიადი Zulu


დანართი N 6
საერთაშორისო Q კოდი
QRA რა დასახელებისაა თქვენი რადიოსადგური? ჩემი სადგურის დასახელებაა...
QRB დაახლოებით რა მანძილზე იმყოფებით ჩემი რადიოსადგურიდან? მე თქვენი რადიოსადგურიდან ვიმყოფები დაახლოებით ….. კილომეტრში
QRG შემატყობინეთ ჩემი ზუსტი სიხშირე? თქვენი ზუსტი სიხშირეა...
QRH იცვლება თუ არა ჩემი სიხშირე? თქვენი სიხშირე იცვლება
QRI ტექნიკურად როგორი ტონი აქვს ჩემს გადაცემას? თქვენი გადაცემის ტონია...
QRК როგორ ირჩევა ჩემი სიგნალი? თქვენი სიგნალი ირჩევა...
QRL იცით თუ არა თქვენ? მე ვიცი, გთხოვთ ხელს ნუ მიშლით
QRM განიცდით თუ არა თქვენ ხელშეშლებს სხვა რადიოსადგურებისგან? მე განვიცდი ხელშეშლებს სხვა რადიოსადგურებისგან
QRN ხელს გიშლით თუ არა ატმოსფერული ხელშეშლები? მე ხელს მიშლის ატმოსფერული ხელშეშლები
QRO აუცილებლად უნდა გავზარდო სიძლავრე? გაზარდეთ გადამცემის სიმძლავრე
QRP აუცილებლად უნდა შევამცირო სიძლავრე? შეამცირეთ გადამცემის სიმძლავრე
QRQ უნდა გადავცემდე უფრო სწრაფად? გადაეცით უფრო სწრაფად
QRS უნდა გადავცემდე უფრო ნელა? გადაეცით უფრო ნელა
QRT უნდა შევწყვიტო გადაცემა? შეწყვიტეთ გადაცემა
QRU გააქვთ თქვენ რაიმე ჩემთვის? მე თქვენთვის არაფერი მაქვს
QRV მზად ხართ? მე მზად ვარ
QRW უნდა შეგატყობინოთ მე …რომ თქვენ იძახებთ მას…... … კილოჰერცზე (ან მეგაჰერცზე) გთხოვთ შეატყობინეთ მას …რომ მე ვიძახებ მას…… … კილოჰერცზე (ან მეგაჰერცზე)
QRX როდის გამომიძახებთ მე კვლავ? მოითმინეთ, მე თქვენ გამოგიძახებთ კვლავ
QRZ ვინ მიძახებდა მე? თქვენ გიძახებთ ...
QSB მილევადია თუ არა ჩემი სიგნალი? თქვენი სიგნალი მილევადია
QSK შეგიძლიათ თუ არა ჩემი მოსმენა თქვენი სიგნალის პაუზებში? მე შემიძლია მოგისმინოთ თქვენ ჩემი სიგნალის პაუზებში
QSL შეგიძლიათ თუ არა დაამოწმოთ მიღება? ვამოწმებ თქვენს მიღებას
QSO შეგიძლიათ თქვენ უშუალოდ დაუკავშირდეთ...? მე შემიძლია უშუალოდ დავუკავშირდე...
QSP შეგიძლიათ თქვენ, რომ გადასცეთ...? მე შემიძლია გადავცე...
QSY უნდა გადავიდე მე სხვა სიხშირეზე? გადადით სხვა სიხშირეზე
QSX ისმენთ თუ არა თქვენ მოსახმობ ნიშანს ... კილოჰერცზე (მეგაჰერცზე)? მე ვისმენ მოსახმობ ნიშანს .... კილოჰერცის (მეგაჰერცის) სიხშირეზე
QTC გააქვთ თუ არა შეტყობინება? მე მაქვს თქვენთვის შეტყობინება
QTH თქვენი ზუსტი ადგილსამყოფელი? მე ვიმყოფები...
QTR მითხარით ზუსტი დრო? ზუსტი დრო არის... საათი

დანართი N 7

რადიოსამოყვარულო კოდი
ABT About - მიახლოებით, ირგვლივADR Addres - მისამართიAFTER After - შემდეგ, შემდგომAGN Again - ხელახლა, ისევALL All - ყველაფერი, ყველაALSO Also - ასევეAM Amplitude Modulation - ამპლიტუდური მოდულაციაANT Antenna - ანტენაAT At -ში, -კენBAD, BD Bad - ცუდიBAND Band - დიაპაზონიBCNU - მოხარული ვიქნები ხელახალი შეხვედრისBEAM Beam - მიმართული (ანტენა) BEST Best - საუკეთესო
BOX Box - ყუთი (საფოსტო)BUT But - მაგრამCALL Call - გამოძახება (მოსახმობი ნიშანი, ამოსაცნობი ნიშანი)CFM Confirm - დამტკიცება, მტკიცებულებაCHEERIO Cheerio - გისურვებ წარმატებებსCLG Calling - ვიძახებ, იძახებსCONDX Conditions - პირობა. რადიოტალღების გავრცელება, სიგნალის სმენადობაCONGRATS Congratulations - მილოცვაCOPI Copy - ჩაწერა, სიგნალის მიღებაCQ - ყველას, ყველას, ყველას (საერთო გამოძახება)CU See you - შევხვდებით (ეთერში)CUAGN See you again - კვლავ შევხვდებითCUL See you later - შევხვდებით მოგვიანებითеСW Continuos wave - მორზეს ანბანი (ტელეგრაფი)DE - დანDIRECT Direct - უშუალოდ, პირდაპირDR Dear - ძვირფასიDWN Down - ქვემოთ, ქვევითDX - შორეული კავშირი, შორეული მანძილი, იშვიათი კორესპონდენტთან რადიოკავშირიES - დაEX Ex - ყოფილი, წინა (მოსახმობ ნიშანის შესახებ)FB Fine business - შესანიშნავად, მშვენივრადFER, FOR, FR For -სთვის, ამასთან FM From -დან, -განFM Frequency modulation - სიხშირული მოდულაციაFREQ Frequency - სიხშირეGA Go ahead - დაიწყე, შეუდექიGA Good afernoon - შუადღე მშვიდობისა (დღის მეორე ნახევარში)GB Good bye - ნახვამდის, მშვიდობით GD Good day - შუადღე მშვიდობისა (დღის მეორე ნახევარში)GE Good evening - საღამო მშვიდობისაGLD Glad - მოხარული ვარGM Good morning - დილა მშვიდობისაGN Good night - ღამე მშვიდობისაGND Ground - დამიწებაGOT Got - მივიღე
GUD Good - კარგი, კარგადGUHOR - არაფერი მესმისHAM - რადიომოყვარული სამოყვარულო რადიოგადამცემის მფლობელიHF High frequency - მაღალი სიხშირეHI - სიცილის გამოხატვაHOPE, HPE Hope - იმედიHR Here - აქHRD Heard - მოსმენაHW - როგორ გესმით ჩემი? როგორ არის საქმეები?INFO Information - ინფორმაციაK - მიპასუხეთ, გადაეცითKW Kilowatt - კილოვატიLAT Latitude - განედიLF Low frequency - დაბალი სიხშირეებიLID - ცუდი რადიოოპერატორი, LONG Longitude - გრძედიLOG Logbook - რადიოსადგურების სიაLSB Lower side band - ქვემო გვერდითი ზოლიLTR Letter - წერილიMIKE Microphone - მიკროფონიMIN Minute - წუთიMNI Many - ბევრი
MOM Moment - მომენტიMSG Message - შეტყობინებაMTR Meter - მეტრი, გაზომვაNEAR, NR Near - ახლოსNBFM Narrow band frequency modulation - ვიწროზოლოვანი სიხშირული მოდულაციაNIL - არაფერიNR Number - ნომერიNW Now - ახლა, გადავდივარ გადაცემაზეOK - გასაგებია, ნათელია, სწორიაOM Old man - ახლობელო (სიტყვასიტყვით - ძველო)ONLY Only - მხოლოდOP, OPR Operator - ოპერატორი, რადისტიOUTPT Output - გამოსავალი სიმძლავრეPA Power amplifier - ძლიერი გამაძლიერებელიPM Post meridiem - მერედიემ შუადღითPSE Please - თხოვნა, გთხოვთ
PSED Pleased - მოხარული, კმაყოფილიPWR Power - სიმძლავრეR Right - სწორია, გამართლებულია RCV Recevie - მიღება, მიღებულიაRCVR Recevier - მიმღებიREPT,RPRT Report - შეტყობინება, რაპორტიRIG - გადამცემიRPT Repeat - გამეორება, გაიმეორეთRTTY Radioteletype - რადიოკავშირის სახეობაSIGS Signals - სიგნალებიSKED Schedule - მუშაობის განრიგიSM,SUM Soon - ზოგი, რამდენიმეSOON,SN Soon - მალე, სწრაფადSORI,SRI Sorry - ვწუხვარ, სამწუხაროაSSB Single side band - ერთზოლოვანი მოდულაციაSTN Station - სადგურიSURE Sure - დარწმუნებაSWL Short wave listener - რადიომოყვარული დამკვირვებელიSWR Standing wave ratio - მდგრადი ტალღის კოეფიციენტიTEST Test - გამოცდა, შეჯიბრება რადიომოყვარულებს შორისTIME Time - დროTKS Thanks - მადლიერების გამოხატვაTNX Thanks - მადლიერების გამოხატვაTRCVR Trancevier - ტრანსივერი ანუ მიმღებ-გადამცემი
TU Thank you - გმადლობთTUBE Tube - მილაკიTVI Television interference - ტელევიზორისთვის ხელშეშლის შექმნაTX Transmitter - გადამცემიTXT Text - ტექსტიU You - თქვენUFB Ultra fb - შესანიშნავია UNLIS Unlicenced - არალეგალური, ულიცენზიო რადიოსადგურიUP Up - ზემოთ, მაღლაUR Your - თქვენიURS Yours - თქვენითUSB Upper side band - ზემო გვერდითი ზოლიVIA Via - უშუალოდ, -ით
VFO Variable frequency oscillator - ცვლადი დიაპაზონის გენერატორიVHF Very high frequency - ზემაღალი სიხშირეებიVY Very - ძალიანWTTS Watts - ვატიWEAK Weak - სუსტიWID with -თანWKD Worked - ვიმუშავეWLL will - იქნება, ვიქნები, უნდა იყოსWRK Work - მუშაობა, სამუშაოWRKD Worked - ვიმუშავეWW World-wide - მთელი მსოფლიოWX Weather - ამინდიXTAL Crystal - კვარცული გენერატორიXYL Ex Young Lady - ცოლიYES Yes - დიახ, კიYL Young Lady - ქალიშვილი73 — საუკეთესო სურვილები88 — სიყვარული და კოცნა (გადაიცემა ხუმრობით)AS — დაელოდეთ AR — გადაცემის დასასრულიBK — ნახევარდუპლექსით მუშაობაBT — გაყოფის ნიშანიKN — ვუსმენ მხოლოდ საკუთარ ‘კორესპონდენტს’SK — რადიოკავშირის დასასრული
დამეხსენი, ჩრდილოელო!
რა მაქვს შენთან საზიარო?
თვით ოხერო, მოუვლელო,
როგორ გინდა მომიარო?

GRIF'S
ფორუმელი
Posts: 210
Joined: 15 Jan 2010 19:18

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby GRIF'S » 14 Feb 2010 22:12

დაზუსტებებისათვის:

513 მუხლის მიხედვით, იმისათვის რომ მიიღო A ან B კატეგორია, აუცილებელია თუ არა რომ მანამდე მიღებული და წარმატებულად გამოყენებული გქონდეს უფრო დაბალი კატეგორია (B ან C)

ამავე მუხლის, 4პუნქტის "ა" ქვეპუნქტი მემგონი ცოტა არარეალურია, და დაზუსტებას და შემდეგი ფორმულირებით ღამოყალიბებას მოითხოვს, ნაცვლად ამჟამინდელი ფორმულირებისა უმჯობესია იყოს "სამოყვარულო ბარათების მეშვეობით დაადასტურებს 200-ზე მეტ რადიოკავშირს" (რადგან ამჟამინდელი ფორმულირებით გამოდის რომ თითქმის ყველა ქვეყანასთან უნდა დაამყარო რაიოკავშირი, ეს ცოტა არარეალურია)

515 მუხლის თანახმად /MM ნიშნის გამოყენება რამენად შესაძლებელია ნეიტრალურ წყლებში, თუ მცურავი საშვალება ცურავს სხვა ქვეყნის დროშის ქვეშ, და არა იმ ქვეყნისა, სადაც გაფორმებულია აღნიშნული რადიოგადამცემი...

4L2M
ფორუმელი
Posts: 154
Joined: 16 Dec 2009 20:44

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby 4L2M » 15 Feb 2010 18:04

GRIF'S
5
13 მუხლის მიხედვით, იმისათვის რომ მიიღო A ან B კატეგორია, აუცილებელია თუ არა რომ მანამდე მიღებული და წარმატებულად გამოყენებული გქონდეს უფრო დაბალი კატეგორია (B ან C)

აუცილებელია. აქ ჩვენ ე.წ. ერარქიული სტრუქტურა გვაქვს. როდესაც იღებ 'C' კატეგორიას მხოლოდ 1 წლის შემდეგ შეგიძლია, რომ მიიღო 'B' კატეგორია და იგივე ეხება 'A' კატეგორიასაც.
ამავე მუხლის, 4პუნქტის "ა" ქვეპუნქტი მემგონი ცოტა არარეალურია, და დაზუსტებას და შემდეგი ფორმულირებით ღამოყალიბებას მოითხოვს, ნაცვლად ამჟამინდელი ფორმულირებისა უმჯობესია იყოს "სამოყვარულო ბარათების მეშვეობით დაადასტურებს 200-ზე მეტ რადიოკავშირს" (რადგან ამჟამინდელი ფორმულირებით გამოდის რომ თითქმის ყველა ქვეყანასთან უნდა დაამყარო რაიოკავშირი, ეს ცოტა არარეალურია)

რატომ არის არარეალური? სამოყვარულო რუკაზე 400-მდე ქვეყანაა და ერთი წლის განმავლობაში 200 ქვეყენასთან რადიოკავშირის დამყარება არ არის ძნელი. მე მაგალითად 100 ქვეყანასთან რადიოკავშირი 48 საათის განმავლობაში ჩამიტარებია.
515 მუხლის თანახმად /MM ნიშნის გამოყენება რამენად შესაძლებელია ნეიტრალურ წყლებში, თუ მცურავი საშვალება ცურავს სხვა ქვეყნის დროშის ქვეშ, და არა იმ ქვეყნისა, სადაც გაფორმებულია აღნიშნული რადიოგადამცემი...

როდესაც რადიომოყვარული ეთერში მუშაობს ე.წ. მცურავი ობიექტიდან, მაშინ ის ვალდებულია მოსახმობი ნიშანის ბოლოს გამოიყენოს მინიშნება /MM. მნიშვნელობა კი არ აქვს ნეიტრალურ თუ რომელი ქვეყნის ტერიტორიულ წყლებში მდებარეობს ეს მცურავი ობიექტი
დამეხსენი, ჩრდილოელო!
რა მაქვს შენთან საზიარო?
თვით ოხერო, მოუვლელო,
როგორ გინდა მომიარო?

GRIF'S
ფორუმელი
Posts: 210
Joined: 15 Jan 2010 19:18

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby GRIF'S » 16 Feb 2010 20:38

გმადლობთ... : )

თუკი რადიომოყვარულების რუკა განსხვავებულია მსოფლიო პოლიტიკური რუკისგან მაშინ გასაგებია... : ) სად შეიძლება ამ რუკის ნახვა? ან ინტერნეტში ან რაიმე წიგნში, ჟურნალ/გაზეთში თუ სპეციალიზირებულ გამოცემებში...

4L2M
ფორუმელი
Posts: 154
Joined: 16 Dec 2009 20:44

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby 4L2M » 18 Feb 2010 00:17

GRIF'S
თუკი რადიომოყვარულების რუკა განსხვავებულია მსოფლიო პოლიტიკური რუკისგან მაშინ გასაგებია... : ) სად შეიძლება ამ რუკის ნახვა? ან ინტერნეტში ან რაიმე წიგნში, ჟურნალ/გაზეთში თუ სპეციალიზირებულ გამოცემებში...

აი არასრული სიაც:
http://www.gmdx.org.uk/dxtest/dxcc.html

DXCC Prefix List
Last updated: 10 May 2007
Latitude +ve = North, Longitude +ve = West
# Prefix Country CQ ITU Lat. Long. Cont.
1 1A Knights of Malta 15 28 41.9 -12.4 EU
2 1S Spratly Island 26 50 8.8 -111.9 AS
3 3A Monaco 14 27 44.0 -7.5 EU
4 3B6 Agalega - St Brandon 39 53 -10.4 -56.6 AF
5 3B8 Mauritius 39 53 -20.3 -57.5 AF
6 3B9 Rodriguez Island 39 53 -19.8 -63.4 AF
7 3C Equatorial Guinea 36 47 1.8 -10.0 AF
8 3C0 Pagalu Island 36 52 1.5 -5.6 AF
9 3D2 Fiji Island 32 56 -17.0 -178.0 OC
10 3D2C Conway Reef 32 56 -21.4 -174.4 OC
11 3D2X Rotuma 32 56 -12.3 -177.7 OC
12 3DA Swaziland 38 57 -27.0 -31.5 AF
13 3V Tunisia 33 37 36.8 -10.2 AF
14 3W Vietnam 26 49 10.8 -106.7 AS
15 3X Republic of Guinea 35 46 10.0 13.0 AF
16 3Y/B Bouvet Island 38 67 -54.5 -3.0 AF
17 3Y/P Peter I Island 12 72 -68.5 90.5 SA
18 4J Azerbaijan 21 29 40.5 -50.0 AS
19 4J1 Malyj Vysotskij Is. 16 29 60.4 -28.4 EU
20 4K2 Franz Josef Land 40 75 80.0 -50.0 EU
21 4L Georgia 21 29 41.5 -45.0 AS
22 4S Sri Lanka 22 41 7.0 -79.9 AS
23 4U1I ITU Geneva 14 28 46.2 -6.2 EU
24 4U1U United Nations HQ/NY 5 8 40.8 74.0 NA
25 4W6 East Timor 28 54 -8.5 -125.6 OC
26 4X Israel 20 39 32.0 -35.0 AS
27 5A Libya 34 38 32.5 -12.5 AF
28 5B Cyprus 20 39 35.0 -33.0 AS
29 5H Tanzania 37 53 -7.0 -39.5 AF
30 5N Nigeria 35 46 6.5 -3.0 AF
31 5R Madagascar 39 53 -18.5 -47.0 AF
32 5T Mauritania 35 46 18.0 16.0 AF
33 5U Niger 35 46 13.5 -2.0 AF
34 5V Togo 35 46 6.0 -1.5 AF
35 5W Western Samoa 32 62 -13.0 172.0 OC
36 5X Uganda 37 48 1.0 -32.5 AF
37 5Z Kenya 37 48 -1.5 -37.5 AF
38 6W Senegal 35 46 15.0 18.0 AF
39 6Y Jamaica 8 11 18.0 76.8 NA
40 7O Yemen 21 39 13.0 -45.0 AS
41 7P Lesotho 38 57 -29.5 -28.0 AF
42 7Q Malawi 37 53 -15.0 -35.0 AF
43 7X Algeria 33 37 36.7 -3.0 AF
44 8P Barbados 8 11 11.5 59.5 NA
45 8Q Maldive Islands 22 41 4.4 -73.4 AS
46 8R Guyana 9 12 6.8 58.2 SA
47 9A Croatia 15 28 45.5 -15.6 EU
48 9G Ghana 35 46 5.5 0.2 AF
49 9H Malta 15 28 36.0 -14.4 EU
50 9J Zambia 36 53 -15.0 -28.0 AF
51 9K Kuwait 21 39 29.0 -48.0 AS
52 9L Sierra Leone 35 46 8.5 13.2 AF
53 9M2 West Malaysia 28 54 3.0 -102.0 AS
54 9M6 East Malaysia 28 54 5.0 -117.0 OC
55 9N Nepal 22 42 27.5 -85.0 AS
56 9Q Zaire 36 52 -4.3 -15.3 AF
57 9U Burundi 36 52 -3.0 -29.0 AF
58 9V Singapore 28 54 1.3 -103.8 AS
59 9X Rwanda 36 52 -1.5 -30.0 AF
60 9Y Trinidad - Tobago Is 9 11 11.0 62.5 SA
61 A2 Botswana 38 57 -22.0 -25.0 AF
62 A3 Republic of Tonga 32 62 -21.0 175.0 OC
63 A4 Oman 21 39 23.5 -59.0 AS
64 A5 Bhutan 22 41 28.0 -90.0 AS
65 A6 United Arab Emirates 21 39 25.3 -55.3 AS
66 A7 Qatar 21 39 25.3 -51.5 AS
67 A9 Bahrain 21 39 26.0 -50.5 AS
68 AP Pakistan 21 41 25.0 -67.0 AS
69 BS7 Scarborough Reef 27 50 15.1 -117.5 OC
70 BV Taiwan 24 44 25.0 -122.0 AS
71 BV9 Pratas Island 24 44 20.7 -116.7 AS
72 BY China 24 33 40.0 -116.4 AS
73 C2 Nauru 31 65 -0.5 -166.9 OC
74 C3 Andorra 14 27 42.5 -1.5 EU
75 C5 The Gambia 35 46 13.0 17.0 AF
76 C6 Bahamas 8 11 25.0 77.5 NA
77 C9 Mozambique 37 53 -26.0 -33.0 AF
78 CE Chile 12 14 -33.5 70.8 SA
79 CE0A Easter Island 12 63 -28.0 109.0 SA
80 CE0X San Felix 12 14 -26.0 80.0 SA
81 CE0Z Juan Fernandez 12 14 -33.6 78.8 SA
82 CE9 Antarctica 13 67 -80.0 120.0 SA
83 CN Morocco 33 37 33.0 8.0 AF
84 CO Cuba 8 11 23.1 82.4 NA
85 CP Bolivia 10 12 -16.5 68.4 SA
86 CT Portugal 14 37 38.7 9.2 EU
87 CT3 Madeira Island 33 36 33.0 17.0 AF
88 CU Azores Islands 14 36 38.0 25.0 EU
89 CX Uruguay 13 14 -34.9 56.2 SA
90 CY0 Sable Island 5 9 43.8 60.0 NA
91 CY9 St. Paul Island 5 9 47.2 60.1 NA
92 D2 Angola 36 52 -8.8 -13.2 AF
93 D4 Rep. of Cape Verde 35 46 16.0 24.0 AF
94 D6 Comoros 39 53 -11.8 -43.7 AF
95 DL Fed. Rep. of Germany 14 28 51.0 -6.0 EU
96 DU Philippines 27 50 14.6 -121.0 OC
97 E3 Eritrea 37 48 9.0 -38.7 AF
98 E4 Palestine 20 39 32.0 -35.0 AS
99 EA Spain 14 37 40.4 3.7 EU
100 EA6 Balearic Islands 14 37 39.5 -3.0 EU
101 EA8 Canary Islands 33 36 28.0 15.0 AF
102 EA9 Ceuta - Melilla 33 37 35.9 5.3 AF
103 EI Ireland 14 27 53.3 6.3 EU
104 EK Armenia 21 29 40.5 -44.5 AS
105 EL Liberia 35 46 7.0 11.0 AF
106 EP Iran 21 40 35.8 -51.8 AS
107 ER Moldova 16 29 47.0 -28.8 EU
108 ES Estonia 15 29 59.4 -24.8 EU
109 ET Ethiopia 37 48 9.0 -38.7 AF
110 EU Belarus 16 29 54.0 -27.5 EU
111 EX Kyrgzstan 17 29 42.9 -74.6 AS
112 EY Tajikistan 17 30 39.5 -67.0 AS
113 EZ Turkmenistan 17 30 38.0 -58.0 AS
114 F France 14 27 48.8 -2.3 EU
115 FG Guadeloupe 8 11 16.0 61.7 NA
116 FH Mayotte 39 53 -13.0 -45.3 AF
117 FJ St Martin Island 8 11 18.0 63.0 NA
118 FK New Caledonia 32 56 -22.3 -166.5 OC
119 FK/C Chesterfield Islands 30 56 -19.9 -158.3 OC
120 FM Martinique 8 11 14.6 61.0 NA
121 FO French Polynesia 32 63 -17.6 150.0 OC
122 FO/A Austral Islands 32 63 -24.0 150.0 OC
123 FO/C Clipperton Island 7 10 10.3 109.2 NA
124 FO/M Marquesas Islands 31 63 -9.0 139.5 OC
125 FP St Pierre - Miquelon 5 9 46.7 56.0 NA
126 FR Reunion Island 39 53 -21.0 -55.5 AF
127 FR/G Glorioso Island 39 53 -10.6 -47.3 AF
128 FR/J Juan de Nova 39 53 -21.5 -40.0 AF
129 FR/T Tromelin Island 39 53 -15.5 -54.5 AF
130 FT8W Crozet Island 39 68 -46.0 -52.0 AF
131 FT8X Kerguelen Island 39 68 -50.0 -70.0 AF
132 FT8Z Amsterdam - St Paul 39 68 -37.0 -77.6 AF
133 FW Wallis - Futuna Is. 32 62 -14.0 176.0 OC
134 FY French Guiana 9 12 5.0 52.0 SA
135 G England 14 27 51.5 0.1 EU
136 GD Isle of Man 14 27 54.0 4.5 EU
137 GI Northern Ireland 14 27 54.6 5.9 EU
138 GJ Jersey 14 27 49.3 2.2 EU
139 GM Scotland 14 27 56.0 3.2 EU
140 GU Guernsey 14 27 49.5 2.7 EU
141 GW Wales 14 27 51.5 3.2 EU
142 H4 Solomon Islands 28 51 -9.4 -160.0 OC
143 H40 Temotu 28 51 -10.4 -165.5 OC
144 HA Hungary 15 28 47.5 -19.1 EU
145 HB Switzerland 14 28 47.0 -7.5 EU
146 HB0 Liechtenstein 14 28 47.2 -9.6 EU
147 HC Ecuador 10 12 -0.2 78.0 SA
148 HC8 Galapagos Islands 10 12 -0.5 90.5 SA
149 HH Haiti 8 11 18.5 72.2 NA
150 HI Dominican Republic 8 11 18.5 70.0 NA
151 HK Colombia 9 12 4.6 74.1 SA
152 HK0M Malpelo Island 9 12 4.0 81.1 SA
153 HK0S San Andres Island 7 11 12.5 81.7 NA
154 HL South Korea 25 44 37.5 -127.0 AS
155 HP Panama 7 11 9.0 79.5 NA
156 HR Honduras 7 11 14.0 87.2 NA
157 HS Thailand 26 49 13.8 -100.5 AS
158 HV Vatican City 15 28 41.9 -12.5 EU
159 HZ Saudi Arabia 21 39 26.3 -50.0 AS
160 I Italy 15 28 41.9 -12.5 EU
161 IS Sardinia 15 28 39.2 -9.1 EU
162 J2 Djibouti 37 48 11.6 -43.2 AF
163 J3 Grenada 8 11 12.0 61.8 NA
164 J5 Guinea-Bissau 35 46 11.9 15.6 AF
165 J6 St. Lucia 8 11 13.9 61.0 NA
166 J7 Dominica 8 11 15.4 61.3 NA
167 J8 St. Vincent 8 11 13.3 61.3 NA
168 JA Japan 25 45 35.7 -139.8 AS
169 JD/M Minami Torishima 27 90 24.3 -154.0 OC
170 JD/O Ogasawara 27 45 27.5 -141.0 AS
171 JT Mongolia 23 32 47.9 -106.9 AS
172 JW Svalbard 40 18 78.8 -16.0 EU
173 JX Jan Mayen 40 18 71.0 8.3 EU
174 JY Jordan 20 39 32.0 -35.9 AS
175 K United States 4 6 37.7 98.7 NA
176 KC6 Belau West Carolines 27 64 9.5 -138.2 OC
177 KG4 Guantanamo Bay 8 11 19.9 75.0 NA
178 KH0 Mariana Is. Saipan 27 64 15.2 -148.8 OC
179 KH1 Baker - Howland Is. 31 61 0.5 176.0 OC
180 KH2 Guam Island 27 64 13.5 -144.8 OC
181 KH3 Johnston Island 31 61 17.0 168.5 OC
182 KH4 Midway Island 31 61 28.2 177.4 OC
183 KH5 Palmyra Island 31 61 5.9 162.1 OC
184 KH5K Kingman Reef 31 61 7.5 162.8 OC
185 KH6 Hawaii 31 61 21.3 157.9 OC
186 KH7 Kure Island 31 61 28.4 178.4 OC
187 KH8 American Samoa 32 62 -14.3 170.8 OC
188 KH8/S Swains Island 32 62 -11.1 171.1 OC
189 KH9 Wake Island 31 65 19.3 -166.6 OC
190 KL7 Alaska 1 1 61.2 150.0 NA
191 KP1 Navassa Island 8 11 18.4 75.0 NA
192 KP2 US Virgin Islands 8 11 18.3 64.9 NA
193 KP4 Puerto Rico 8 11 18.5 66.2 NA
194 KP5 Desecheo Island 8 11 18.3 67.5 NA
195 LA Norway 14 18 60.0 -10.7 EU
196 LU Argentina 13 14 -34.6 58.4 SA
197 LX Luxembourg 14 27 49.6 -6.2 EU
198 LY Lithuania 15 28 54.5 -25.5 EU
199 LZ Bulgaria 20 28 42.7 -23.3 EU
200 OA Peru 10 12 -12.1 77.1 SA
201 OD Lebanon 20 39 33.9 -35.5 AS
202 OE Austria 15 28 48.2 -16.3 EU
203 OH Finland 15 18 60.2 -25.0 EU
204 OH0 Aland Island 15 18 60.2 -20.0 EU
205 OJ0 Market Reef 15 18 60.3 -19.0 EU
206 OK Czech Republic 15 28 50.1 -14.4 EU
207 OM Slovak Republic 15 28 49.1 -16.4 EU
208 ON Belgium 14 27 50.9 -4.4 EU
209 OX Greenland 40 5 64.2 51.7 NA
210 OY Faroe Islands 14 18 62.0 6.8 EU
211 OZ Denmark 14 18 55.7 -12.6 EU
212 P2 Papua New Guinea 28 51 -5.2 -145.6 OC
213 P4 Aruba 9 11 12.1 69.0 SA
214 P5 North Korea 25 44 39.0 -126.0 AS
215 PA Netherlands 14 27 52.4 -4.9 EU
216 PJ2 Netherland Antilles 9 11 12.1 69.0 SA
217 PJ7 Saint Maarten - Saba 8 1 17.7 63.2 NA
218 PY Brazil 11 12 -23.0 43.2 SA
219 PY0F Fernando de Noronha 11 13 -3.9 32.4 SA
220 PY0S St Peter - Paul Rock 11 13 1.0 29.4 SA
221 PY0T Trindade - Martin Is 11 15 -20.5 29.3 SA
222 PZ Surinam 9 12 5.8 55.2 SA
223 S0 Western Sahara 33 37 17.0 14.0 AF
224 S2 Bangladesh 22 41 23.7 -90.4 AS
225 S5 Slovenia 15 28 44.5 -16.4 EU
226 S7 Seychelles 39 53 -4.6 -55.5 AF
227 S9 Sao Tome - Principe 36 47 0.3 -6.7 AF
228 SM Sweden 14 18 59.3 -18.1 EU
229 SP Poland 15 28 52.2 -21.0 EU
230 ST Sudan 34 48 15.5 -32.5 AF
231 SU Egypt 34 38 30.0 -31.4 AF
232 SV Greece 20 28 38.0 -23.7 EU
233 SV/A Mount Athos 20 28 40.2 -24.3 EU
234 SV5 Dodecanese 20 28 36.4 -28.2 EU
235 SV9 Crete 20 28 35.4 -25.5 EU
236 T2 Tuvalu 31 65 -8.7 -178.6 OC
237 T30 West Kiribati 31 65 1.4 -173.2 OC
238 T31 Central Kiribati 31 62 -2.8 171.7 OC
239 T32 East Kiribati 31 61 1.9 157.4 OC
240 T33 Banaba Island 31 65 -0.5 -169.4 OC
241 T5 Somalia 37 48 2.1 -45.4 AF
242 T7 San Marino 15 28 43.9 -12.3 EU
243 T9 Bosnia-Hercegovina 15 28 43.5 -18.3 EU
244 TA Turkey 20 39 40.0 -31.0 EU
245 TF Iceland 40 17 64.1 22.0 EU
246 TG Guatemala 7 11 14.6 90.5 NA
247 TI Costa Rica 7 11 9.9 84.0 NA
248 TI9 Cocos Island 7 11 5.6 87.0 NA
249 TJ Cameroon 36 47 3.9 -11.5 AF
250 TK Corsica Island 15 28 42.0 -9.0 EU
251 TL Central African Rep. 36 47 4.5 -18.0 AF
252 TN Congo 36 52 -4.3 -15.3 AF
253 TR Gabon 36 52 0.5 -9.0 AF
254 TT Chad 36 47 12.1 -15.0 AF
255 TU Ivory Coast 35 46 5.5 4.0 AF
256 TY Benin 35 46 6.3 -2.3 AF
257 TZ Mali 35 46 12.7 8.0 AF
258 UA European Russia 16 19 55.8 -37.6 EU
259 UA0 Asiatic Russia 19 20 48.5 -135.1 AS
260 UA2 Kaliningrad 15 29 55.0 -20.5 EU
261 UJ Uzbekistan 17 30 39.5 -67.0 AS
262 UN Kazakhstan 17 29 43.3 -76.9 AS
263 UR Ukraine 16 29 50.4 -30.5 EU
264 V2 Antigua - Barbuda 8 11 17.0 59.8 NA
265 V3 Belize 7 11 17.3 88.8 NA
266 V4 St. Kitts - Nevis 8 11 17.3 62.6 NA
267 V5 Namibia 38 57 -22.6 -17.1 AF
268 V6 Micronesia ECI 27 65 8.0 -158.3 OC
269 V7 Marshall Islands 31 65 9.1 -167.3 OC
270 V8 Brunei 28 54 4.9 -114.9 OC
271 VE Canada 4 2 43.7 79.4 NA
272 VK Australia 30 55 -37.8 -145.0 OC
273 VK0H Heard Island 39 68 -53.0 -73.4 AF
274 VK0M Macquarie Island 30 60 -54.7 -158.8 OC
275 VK9L Lord Howe Island 30 60 -31.6 -159.1 OC
276 VK9M Mellish Reef 30 56 -17.6 -155.8 OC
277 VK9N Norfolk Island 32 60 -29.0 -168.0 OC
278 VK9W Willis Island 30 60 -16.0 -149.5 OC
279 VK9X Christmas Island 29 54 -10.5 -105.7 OC
280 VK9Y Cocos-Keeling Island 29 54 -12.2 -96.8 OC
281 VP2E Anguilla 8 11 18.3 63.0 NA
282 VP2M Montserrat 8 11 16.8 62.2 NA
283 VP2V British Virgin Is. 8 11 18.4 64.6 NA
284 VP5 Turks - Caicos Is. 8 11 22.0 72.0 NA
285 VP6 Pitcairn Island 32 63 -25.1 130.1 OC
286 VP6/D Ducie Is. 32 63 -24.7 124.8 OC
287 VP8 Falkland Islands 13 16 -51.7 57.9 SA
288 VP8G South Georgia Island 13 73 -54.3 38.8 SA
289 VP8H South Shetland Is. 13 73 -62.0 58.3 SA
290 VP8O South Orkney Island 13 73 -60.6 45.5 SA
291 VP8S South Sandwich Is. 13 73 -57.8 26.7 SA
292 VP9 Bermuda 5 11 32.3 64.7 NA
293 VQ9 Chagos Island 39 41 -7.3 -72.4 AF
294 VR Hong Kong 24 44 22.3 -114.3 AS
295 VU India 22 41 19.0 -72.8 AS
296 VU7A Andaman Island Is. 26 49 11.7 -92.8 AS
297 VU7L Laccadive Islands 22 41 10.0 -73.0 AS
298 XE Mexico 6 10 19.4 99.1 NA
299 XF4 Revilla Gigedo 6 10 19.0 111.5 NA
300 XT Burkina Faso 35 46 12.4 1.6 AF
301 XU Cambodia 26 49 11.7 -104.8 AS
302 XW Laos 26 49 18.0 -102.6 AS
303 XX9 Macao 24 44 22.2 -113.6 AS
304 XZ Myanmar 26 49 16.8 -96.0 AS
305 YA Afghanistan 21 40 34.4 -69.2 AS
306 YB Indonesia 28 51 -6.2 -106.8 OC
307 YI Iraq 21 39 33.0 -44.5 AS
308 YJ Vanuatu 32 56 -17.7 -168.3 OC
309 YK Syria 20 39 33.5 -36.3 AS
310 YL Latvia 15 29 57.0 -24.0 EU
311 YN Nicaragua 7 11 12.0 86.0 NA
312 YO Romania 20 20 44.4 -26.1 EU
313 YS El Salvador 7 11 13.7 89.2 NA
314 YT-YU,YZ Montenegro 15 28 42.8 -19.5 EU
315 YU Yugoslavia 15 28 44.9 -20.5 EU
316 YV Venezuela 9 12 10.5 67.0 SA
317 YV0 Aves Island 8 11 15.7 63.7 NA
318 Z2 Zimbabwe 38 53 -17.8 -31.0 AF
319 Z3 Macedonia 15 28 44.5 -16.4 EU
320 ZA Albania 15 28 41.3 -19.8 EU
321 ZB Gibraltar 14 37 36.1 5.4 EU
322 ZC4 British Cyprus 20 39 34.6 -33.0 AS
323 ZD7 Saint Helena Island 36 68 -16.0 5.9 AF
324 ZD8 Ascension Island 36 66 -8.0 14.4 AF
325 ZD9 Tristan Da Cunha 38 66 -37.1 12.3 AF
326 ZF Cayman Islands 8 11 19.5 81.2 NA
327 ZK/N North Cook Islands 32 62 -10.4 161.0 OC
328 ZK/S South Cook Islands 32 62 -21.2 159.8 OC
329 ZK2 Niue 32 62 -19.0 168.9 OC
330 ZK3 Tokelau Islands 31 62 -8.4 172.7 OC
331 ZL New Zealand 32 60 -43.5 -172.6 OC
332 ZL7 Chatham Island 32 60 -44.0 176.5 OC
333 ZL8 Kermadec Island 32 60 -29.3 177.9 OC
334 ZL9 Auckland - Campbell 32 60 -50.7 -166.5 OC
335 ZP Paraguay 11 14 -25.3 57.7 SA
336 ZS South Africa 38 57 -33.9 -18.4 AF
337 ZS8 Prince Edward/Marion 38 57 -46.8 -37.8 AF


Continents

SA = 31
OC = 61
AS = 53
AF = 75
EU = 69
NA = 48
დამეხსენი, ჩრდილოელო!
რა მაქვს შენთან საზიარო?
თვით ოხერო, მოუვლელო,
როგორ გინდა მომიარო?

GRIF'S
ფორუმელი
Posts: 210
Joined: 15 Jan 2010 19:18

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby GRIF'S » 18 Feb 2010 18:22

გმადლობთ ამ ცხრილისთვის ბატონო 4L2M

513 მუხლის 3 პუნქტის თანახმად რადიომოყვარულმა მორზეს ანბანით უნდა გადასცეს და მიიღოს გარკვეული რაოდენობა ნიშნებისა, და მაინტერესებს ეს ანბანი ქართულია თუ ლათინური, ანუ ქართული ანბანით უნდა გადასცეს/მიიღს თუ ლათინურით? ქართული მორზეს ანბანი არსად არ შემხვედრია და იმიტომ ვკითხულობ... არსებობს კი ქართულად ასეთი რამ?

4L2M
ფორუმელი
Posts: 154
Joined: 16 Dec 2009 20:44

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby 4L2M » 18 Feb 2010 22:31

GRIF'S
513 მუხლის 3 პუნქტის თანახმად რადიომოყვარულმა მორზეს ანბანით უნდა გადასცეს და მიიღოს გარკვეული რაოდენობა ნიშნებისა, და მაინტერესებს ეს ანბანი ქართულია თუ ლათინური, ანუ ქართული ანბანით უნდა გადასცეს/მიიღს თუ ლათინურით? ქართული მორზეს ანბანი არსად არ შემხვედრია და იმიტომ ვკითხულობ... არსებობს კი ქართულად ასეთი რამ?

მაგალითად მორზეს ანბანის მიხედვით _._ ასო A-ს ნიშნავს (ანუ ტირე წერტილი ტირე). როდესაც ამ ნიშანს გადასცემ ეს ასო A-ს ნიშნავს და ეს ქართულადაც 'ა' არის, ლათინურადაც და სხვა ნებისმიერ ენაზეც.
დამეხსენი, ჩრდილოელო!
რა მაქვს შენთან საზიარო?
თვით ოხერო, მოუვლელო,
როგორ გინდა მომიარო?

GRIF'S
ფორუმელი
Posts: 210
Joined: 15 Jan 2010 19:18

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby GRIF'S » 19 Feb 2010 09:32

კი მაგრამ, "ყ" "ჯ" "ღ" და ეგეთები როგორ გადავცე? ისეთები რომლებიცა ლათინურ ანბანში არ არის...

4L2M
ფორუმელი
Posts: 154
Joined: 16 Dec 2009 20:44

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby 4L2M » 19 Feb 2010 17:50

GRIF'S
კი მაგრამ, "ყ" "ჯ" "ღ" და ეგეთები როგორ გადავცე? ისეთები რომლებიცა ლათინურ ანბანში არ არის...

ისე უნდა გადასცე, როგორც მობილურის შემთხვევაში სმს-ებს როგორც აგზავნი. ქართული მორზეს ანბანი რომ გამოვიგონოთ დამერწმუნები რომ ა, ბ, გ, დ და თითქმის მთელი ანბანი იდენტური იქნება ლათინურისა. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ ის ასოები გამოვიგონოთ, რომელიც არ არის ლათინურში. მაგალითად რუსებს აქვთ ასო 'შ', რომელიც ლათინურში არ არის და რუსებმა ასო 'შ'-ს (ოთხი ტირე) ---- მიუსადაგეს.
დამეხსენი, ჩრდილოელო!
რა მაქვს შენთან საზიარო?
თვით ოხერო, მოუვლელო,
როგორ გინდა მომიარო?

GRIF'S
ფორუმელი
Posts: 210
Joined: 15 Jan 2010 19:18

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby GRIF'S » 20 Feb 2010 10:13

რთულია, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა როდესაც რუსებს უნდა მოვუწონო საქციელი და "მივბაძო" :D მემგონი რომ სწორი საქციელი იქნება : )

4L2M
ფორუმელი
Posts: 154
Joined: 16 Dec 2009 20:44

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby 4L2M » 20 Feb 2010 10:31

GRIF'S
რთულია, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა როდესაც რუსებს უნდა მოვუწონო საქციელი და "მივბაძო" მემგონი რომ სწორი საქციელი იქნება : )

შესაძლოა ჩვენს სამხედრო მეკავშირეებს კიდეც აქვთ ეს უკვე გაკეთებული, მაგრამ უნდა გაცნობოთ რომ ახლა მორზეს ანბანს სპორტული დატვირთვის გარდა პრაქტიკული გამოყენება უკვე აღარ აქვს
დამეხსენი, ჩრდილოელო!
რა მაქვს შენთან საზიარო?
თვით ოხერო, მოუვლელო,
როგორ გინდა მომიარო?

User avatar
RADIST
ფორუმელი
Posts: 145
Joined: 20 Aug 2009 16:29
Location: Georgia

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby RADIST » 21 Feb 2010 14:44

4L2M wrote:GRIF'S
რთულია, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა როდესაც რუსებს უნდა მოვუწონო საქციელი და "მივბაძო" მემგონი რომ სწორი საქციელი იქნება : )

შესაძლოა ჩვენს სამხედრო მეკავშირეებს კიდეც აქვთ ეს უკვე გაკეთებული, მაგრამ უნდა გაცნობოთ რომ ახლა მორზეს ანბანს სპორტული დატვირთვის გარდა პრაქტიკული გამოყენება უკვე აღარ აქვს

ჩრდილოეთის ჟანგიანი გემები იყენებენ.
www.aisifoce.org

. T-34 რუსული ჟანგი
მხოლოდ ჯართში არის,
ოქროს ფასი!
რუსული რკინა!
რუსული ჟანგი
არის ერთი და იგივე
ჯართი! © RADIST

User avatar
Capitan Alatriste
ფორუმელი
Posts: 723
Joined: 22 Nov 2009 02:07

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby Capitan Alatriste » 24 Feb 2010 23:38

ვინმემ ხომ არ იცით, რამე ხერხი ან ნაწილი, მობილურს, რომ ჩავუდგა და აღარ მოისმინონ ჩემი ტელეფონი? მაგრა მაინტერესებს თუ არის მაგისგან დაცვის ტექნიკური საშუალებები!
Esto es un tercio espanol

User avatar
RADIST
ფორუმელი
Posts: 145
Joined: 20 Aug 2009 16:29
Location: Georgia

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby RADIST » 26 Feb 2010 12:18

Capitan Alatriste wrote:ვინმემ ხომ არ იცით, რამე ხერხი ან ნაწილი, მობილურს, რომ ჩავუდგა და აღარ მოისმინონ ჩემი ტელეფონი? მაგრა მაინტერესებს თუ არის მაგისგან დაცვის ტექნიკური საშუალებები!

არა
www.aisifoce.org

. T-34 რუსული ჟანგი
მხოლოდ ჯართში არის,
ოქროს ფასი!
რუსული რკინა!
რუსული ჟანგი
არის ერთი და იგივე
ჯართი! © RADIST

User avatar
NAZGHA
ფორუმელი
Posts: 6281
Joined: 12 Apr 2009 12:55

Re: სამოყვარულო რადიოსადგურების გამოყენების წესი

Postby NAZGHA » 28 Feb 2010 03:11

ისე ერთი პრაქტიკული ჩვენება დაამშვენებდა ამ თეორიას
ყველაზე ძნელი საკუთარ თავზე გამარჯვებაა...