Page 1 of 1

აფხაზეთი - მასალები

Posted: 10 Feb 2010 14:13
by Ginevra
ამ თემაში დაიდოს მხოლოდ მასალები (ელექტრონული წიგნები, ლინკები, ფილმები, ფილმების ლინკები, რუკები...) აფხაზეთის შესახებ. კომენტარების და გარჩევების გარეშე.

მიუხედავად იმისა, რომ აფხაზეთზე უკვე არის თემა, ამ საკითხში გარკვევა რომ გადავწყვიტე, 18 ფურცლის თვალიერება დამჭირდა, რომ საჭირო ინფორმაცია მეპოვა. მგონი, ურიგო არ იქნება ასეთი თემის არსებობა, რომელშიც მარტივად შეიძლება იმ მასალის ნახვა, რაზე დაყრდნობითაც შეიძლება წარმოდგენა შევიქმნათ საქართველოს კონფლიქტური რეგიონის შესახებ.

მე ახლა დავპოსტავ იმ მასალებს, რომლებიც დაიდო ამავე განყოფილებაში გახსნილ აფხაზეთის თემაში და, იმედი მაქვს, რომ მიემატება.ძალიან გთხოვთ არანაირი გაოფება და არანაირი კომენტარები. მხოლოდ მასალები - დასათაურებული, მოკლე მიმოხილვით.

Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 10 Feb 2010 14:17
by Ginevra
აფხაზები და აფხაზეთი
Image
ავტორები: ლორთქიფანიძე, მარიამ
თემატიკა: საქართველოს ისტორია; История Грузии ; History of Georgia
დუის თემატიკა: გეოგრაფია & ისტორია
რეზიუმე: ნარკვევი მიზნად არ ისახავს აფხაზეთისა და აფხაზების ისტორიის გადმოცემას. მისი ამოცანა უფრო ვიწრო და კონკრეტულია, სახელდობრ: ცნებების «აფხაზეთი» და «აფხაზები»-ს მნიშვნელობის წარმოჩენა სხვადასხვა ეპოქისა და სხვადასხვაენოვან წერილობით წყაროებში. Очерк не ставит целью передачу истории абхазов и Абхазии. Цель очерка конкретна - выявление значения терминов "Абхазия" и "абхаз" в разноязычных письменных источниках времени. The purpose of the essay is not to give an exposition of the history of Abkhazia and the Abkhazians. Its task is to shed light on the meaning of the terms "Abkhazian" and "Abkhazia" in the written sources of various languages and different times as well as their modern meaning.
გამოცემის თარიღი: 1990
წყარო: აფხაზები და აფხაზეთი /მ. ლორთქიფანიძე. - თბ. : განათლება, 1990 : სტ. N1 - 76გვ. ; 20სმ. - - პარალ. თავფ. და ტექსტი ქართ., რუს. და ინგლ. ენებზე. - ISBN 5-505-01479-8 : 80კ., 1000ც. UDC: 39(=946.113) + 94(479.224)
ძირითადი ენა: ქართული; რუსული; ინგლისური

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000080/abxazi_i_abxaziya.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------
აფხაზთა 1867 წლის მუჰაჯირობა
Image
ავტორები: ხორავა, ბეჟან
თემატიკა: მუჰაჯირობა აფხაზეთში;
დუის თემატიკა: გეოგრაფია & ისტორია
რეზიუმე: აფხაზეთის ისტორიის საკითხები დღეს მრავალმხრივ ინტერესს იწვევს. წინამდებარე ნაშრომში განხილულია რუსეთის მფლობელობის განმტკიცება აფხაზეთში, ცარიზმის კოლონიზატორული მიზნები, აფხაზთა 1867 წლის მუჰაჯირობის მიზეზები, მსვლელობა და საინტერესო ისტორიული დოკუმენტი _ მუჰაჯირთა სია. წიგნი განკუთვნილია ისტორიკოსებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებულ მკითხველთათვის.
სარჩევი: შესავალი; კავკასიის ომი და აფხაზეთი; აფხაზეთის სამთავროს გაუქმება და აფხაზთა 1867 წლის მუჰაჯირობა; აფხაზეთის კოლონიზაციის ზოგიერთი საკითხი XIX ს. 60-70-იან წლებში; აფხაზეთში მიმდინარე ეთნიკური პროცესები და აფხაზ მუჰაჯირთა სია; რეზიუმე; წყაროები და ლიტერატურა; შემოკლებათა განმარტება; მუჰაჯირთა სია; სქოლიო.
გამოცემის თარიღი: 2004
წყარო: აფხაზთა 1867 წლის მუჰაჯირობა / ბ. ხორავა: მუჰაჯირობა აფხაზეთში; რედ.: ზურაბ პაპასქირი, თეიმურაზ გვანცელაძე; თსუ-ს სოხუმის ფილიალი, ექვთიმე თაყაიშვილის სახ. საისტ. საზ-ბა, აფხაზეთის ორგ. - თბ. : არტანუჯი, 2004 - 188გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 77-86. - ISBN 99928-993-5-2: UDC: 94(479.224)"1867" + 325.254.5/6
ძირითადი ენა: ქართული; რუსული
მოცულობა: 188 გვ.

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000255/1864.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------
Материалы по церковной и этнополитической истории Абхазии
Image
თემატიკა: ეთნოპოლიტიკა; რელიგია; Этнополитика; Религия; Ethnopolitics; Religion
დუის თემატიკა: ქრისტიანობის ისტორია & ქრისტიანული ეკლესია
სარჩევი: Предисловие; PREFACE; Geographic Maps; Отчет русских послов в Мегрелии в 1639-1640 годах как источник для изучения исторической географии Мегрелии; Reports of Russian Ambassadors in Megrelia in 1639-1640, which is a source of study of historical geography of the Principality; ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАНИЯ 1888 ГОДА; ПОСОЛЬСТВО ДЬЯКА ФЕДОТА ЕЛЧИНА И СВЯЩЕННИКА ПАВЛА ЗАХАРЬЕВА В ДАДИАНСКУЮ ЗЕМЛЮ; Показание грузинскаго посла митрополита Никифора1 о Дидианской земле - (Московский Государственный Архив Министерства Иностранных Дел Грузинския дела к 2 ./b д. № 1 - 1636 декабря-1639 г.май); Показание гонца Афан. Иевскаго в посольском приказe. (Ibidem-там же – Дж. Г.); Допрос в Посольском приказе посласвященника Гавриила (Ibidem); Грамата Дидианскаго царя Леонта к царю Михаилу с послом священником Гаврилом (Ibidem); «Допросныя речи попа Гавриила» (Ibidem Д. № 3-1639 апреля - 1640 июля); Показание в Посольском приказепопа Евдокима (Ibidem); Нака,з данный Федоту Елчину (Ibidem); «Изложение о православной вере» (Ibidem); Дополнительния статьи наказа Елчину (Ibidem); Грамата царя Михаила Дадианскому царю Леонтию Запись целовалная, на чом привести ко кресту Дидиянского Леонтья царя, будет он сам крест Государю целовать похочет (Ibidem) Роспись что отпущено государевых дел в Дидиянскую землю с Федотом Елчиным (Ibidem); Грамота Дидианскаго царя Леонтья к царю Михаилу. 1640 г. мая 15 д.(Ibidem д, № 9); Дело по челобитью священника Павла Захарьева на толмача Федота Елчина (Ibidem д. № 5); Статейный список Федота Елчина (Ibidem. д. № 4. 1639 мая 29-1640 август); Статейный список священника Павла Захарьева (Ibidem д. №. 6, 1639 июня 2 – 1640 июль); Комментарий.
გამოცემის თარიღი: 2005
წყარო: Материалы по церковной и этнополитической истории Абхазии : Посольство Федота Елчина и Павла Захарьева в Мегрелию (1639-1640) / [Ред. Дж. Гамахария]. — Тб.: 2005 — 364с. ; 20см. — : [Б.ц.] UDC: 271.22(479.224) + 94(479.224) + 94(479.22:470)"16"
ძირითადი ენა: რუსული
მოცულობა: 125 გვ.


http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000069/gamaxaria.pdf


-------------------------------------------------------------------------------------
Абхазия с древнейших времен до наших дней
Image
Other Titles: Очерки из истории Грузии
Authors: Гамахария, Джемал; Ахаладзе, Лиа; Барамидзе, Малхаз; Бахия-Окруашвили, Саломе; Берадзе, Тамаз; Битадзе, Лиа; Геджуа, Мераб; Геленава, Ираклий; Гванцеладзе, Теймураз; Гогия, Бадри; Пхакадзе, Гуранда; Хвистани, Резо; Хорава, Бежан; Джоджуа, Дазмир
Subjects: Истории Грузии = აფხაზეთის ისტორია;
DDC Subject: Geography & history
Abstract: Первая обобщающая научная работа грузинских ученых на русском языке по истории Абхазии с древнейших времен до наших дней. Она дает возможность читателям ознакомиться со взглядами грузинских и абхазских историков по различным спорным вопросам, что, в свою очередь, позволит им убедиться в правоте той или иной стороны.
Date of Issue: 2009
Source: Абхазия с древнейших времен до наших дней : Очерки из истории Грузии / Д. Гамахария; Л. Ахаладзе; М. Барамидзе; С. Бахия-Окруашвили; Т. Берадзе; Л. Битадзе; М. Геджуа; И. Геленава; Т. Гванцеладзе; Б. Гогия; Г. Пхакадзе; Р. Хвистани; Б. Хорава; Д. Джоджуа; ред. кол.: Д. Гамахария; Т. Берадзе; Т. Гванцеладзе; Тб. 2009- 593 с. ISBN 978-9941-410-69-7 : UDC: 94(479.22)
Language: Russian
Extent Format: 594 с.

http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000517/afxazetis%20istoria.pdf
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000517/chanartebi.pdf
http://www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0001/000517/rukebi.pdf

Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 10 Feb 2010 14:23
by Ginevra
კადრები, როდესაც არძინბამ აფხაზეთის "დამოუკიდებლობა" გამოაცხადა.


Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 10 Feb 2010 14:36
by Ginevra
დოკუმენტური ტრილოგია – როგორ დაეცა სოხუმი

ფილმის შესახებ:
სახელი: როგორ დაეცა სოხუმი
ჟანრი: დოკუმენტური ტრილოგია
გამოშვების წელი: 2006
მწარმოებელი: საზოგადოებრივი მაუწყებელი
ხანგრძლივობა: 01.45.00
რეჟისორი: ლ.ახობაძე
გრაფიკა: გ.ახობაძე, ს.ჯავახიშვილი
რედაქტორი: ა.თარხნიშვილი
ხმის რეჟისორი: ა.წულუკიძე
გახმოვანება: მ.ჭიქაშვილი

საარქივო მასალა: მ.რამიშვილი
აღმასრულებელი პროდუსერი: თ.ბოლქვაძე

უყურეთ პირდაპირ:
როგორ დაეცა სოხუმი(ნაწილი_1)

როგორ დაეცა სოხუმი(ნაწილი_2)

როგორ დაეცა სოხუმი(ნაწილი_3)

როგორ დაეცა სოხუმი(ნაწილი_4)

როგორ დაეცა სოხუმი(ნაწილი_5)

გადმოსაწერი ბმული:
http://www.west.ge/index.php?newsid=223

Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 16 Feb 2010 22:11
by gugusha
http://www.nplg.gov.ge/frames.php?url=/dlibrary


Род Абхазских князей Шервашидзе

Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 18 Feb 2010 11:08
by gugusha
ისტორიული სამურზაყანო ( XVII-XVIII სს. მიჯნა – 1840 წ.)

http://www.nplg.gov.ge/frames.php?url=/dlibrary

Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 03 Mar 2010 20:48
by Ginevra
ტელეკომპანია იმედი; "დროების" ჟურნალისტის ზაზა წულაძის რეპორტაჟი სოხუმის დაცემაზე.

ნაწილი I


ნაწილი II


ნაწილი III

Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 04 Mar 2010 02:52
by აფხაზეთი
დაჭრილი აფსუა და ქართველები. გუმისთის ფრონტი.


Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 17 Apr 2014 09:55
by keti.sana

Re: აფხაზეთი - მასალები

Posted: 05 Feb 2017 14:53
by 1992WAR
როგორ გადაარჩინა ჟურნალისტმა დათო ბოლქვაძემ სიკვდილს აფხაზი ტყვე - ექსკლუზიური კადრები

https://www.youtube.com/watch?v=d0foCKDZpjc